Algemene voorwaarden Creative Open interieur atelier

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Creative Open: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Creative Open interior atelier gevestigd aan het Wilhelminapark 42C te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 5596647;

b. opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Creative Open een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Creative Open heeft ontvangen of met wie Creative Open in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Creative Open enige rechtshandeling verricht;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Creative Open en de opdrachtgever;
d. locatie: de locatie waar goederen afgeleverd dienen te worden;
e. consument: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit valt;

f. huurovereenkomst: de huurovereenkomst tussen Creative Open en de opdrachtgever;

g. gehuurde: de meubelstukken en/of woonaccessoires die door de opdrachtgever van Creative Open gehuurd worden;
h. bescheiden: de door Creative Open in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte (werk)tekeningen, illustraties, prototypes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, foto’s en andere materialen of (elektronische) bestanden.

Artikel 2. Algemeen

2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Creative Open.

2.2.  Eventuele eigen inkoop- of verkoopvoorwaarden van de opdrachtgever worden uitgesloten tenzij duidelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.3.  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4.  Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Creative Open vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.  Creative Open heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. Indien op de bestaande overeenkomst de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard, dan wordt de opdrachtgever daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Aanbod en offertes

3.1.  Alle offertes en aanbiedingen zijn volledig vrijblijvend en zijn geldig tot één maand na dagtekening van de betreffende offerte/aanbieding.

3.2.  Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de opdrachtgever.

3.3.  Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes of publicaties van Creative Open binden Creative Open niet.

3.4.  De door Creative Open aan de opdrachtgever verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden blijven eigendom van Creative Open en mogen zonder toestemming van Creative Open niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de offerte of de overeenkomst heeft ondertekend en aan Creative Open heeft geretourneerd dan wel nadat de opdrachtgever op enige andere wijze akkoord is gegaan met het aanbod van Creative Open.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1.  Creative Open zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde (verkoop)styling-effect niet kan worden gegarandeerd. De opdrachtgever krijgt geleverd werk vooraf altijd schriftelijk in conceptvorm ter goedkeuring voorgelegd en geeft aan Creative Open daarop akkoord dan wel verzoekt om verbetering van het geleverde concept.

5.2.  Creative Open heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1.  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle zaken, waarvan Creative Open aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Creative Open worden verstrekt.

6.2.  Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

6.3.  Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en de overeenkomst.

6.4.  Indien Creative Open in opdracht van de opdrachtgever op locatie goederen aflevert en/of werkzaamheden uitvoert, dan draagt de opdrachtgever zorg voor het volgende:

a. dat de locatie toegankelijk is;

b. dat alle zich op de locatie bevindende hindernissen zijn verwijderd;

c. dat de locatie bereikbaar is voor de transportmiddelen van Creative Open;

d. dat de werkzaamheden ongestoord uitgevoerd kunnen worden.

6.5.  De opdrachtgever is gehouden Creative Open onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen

zijn.

6.6.  De opdrachtgever vrijwaart Creative Open voor eventuele aanspraken van derden, die in

verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

6.7.  Wordt de vervulling van de opdracht vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Creative Open niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de extra kosten te vergoeden die voor Creative Open uit deze vertraging of onderbreking voortvloeien. Hieronder zijn ook begrepen de gemaakte en nog te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die Creative Open met oog op de tijdige vervulling van de opdracht al is aangegaan (zoals het inschakelen van derden).

6.8.  Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Creative Open die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of indien de opdrachtgever onrechtmatig jegens Creative Open handelt, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die Creative Open daardoor lijdt.

Artikel 7. Verhuur meubels en woonaccessoires

7.1.  In geval van verhuur van meubels en woonaccessoires aan de opdrachtgever blijft Creative Open eigenaar van het gehuurde. Creative Open heeft altijd toegang tot hetgeen haar eigendom is, waar dit zich ook bevindt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inboedelverzekering op de locatie waar het gehuurde zich bevindt.

7.2.  De huurperiode van het gehuurde is vastgelegd in de overeenkomst. De opzegtermijn voor de huurperiode is 10 werkdagen voor einde termijn. Daarna wordt de huurperiode telkens stilzwijgend met één maand verlengd. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden.

7.3.  Na afloop van de huurovereenkomst wordt het gehuurde bij de opdrachtgever opgehaald, tenzij anders is overeengekomen.

7.4.  Indien de opdrachtgever niet in staat is om, om welke reden dan ook, het gehuurde na beëindiging van de huurovereenkomst aan Creative Open ter beschikking te stellen, is de opdrachtgever aan Creative Open een door Creative Open te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde op basis van de op dat moment geldende

verkoopprijs van het gehuurde.

7.5.  Voor iedere vertraging in de terbeschikkingstelling van het gehuurde na het eindigen van de huurovereenkomst, is de opdrachtgever een in redelijkheid door Creative Open te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van Creative Open op volledige schadevergoeding.

7.6.  De opdrachtgever is verplicht het gehuurde te houden in goede staat. Onder goede staat wordt de staat waarin het gehuurde bij aanvang van de huurperiode aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld verstaan.

7.7.  De opdrachtgever is verplicht al het nodige te doen om het gehuurde in stand te houden, respectievelijk beschadigingen, verdwijning, vernieling, etc. te voorkomen.

7.8.  Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen aan het gehuurde aan te brengen.

7.9.  Het is de opdrachtgever niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.

7.10.  Ingeval van beslaglegging op het gehuurde of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de opdrachtgever dit onverwijld aan Creative Open te melden. Voorts dient de opdrachtgever de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van Creative Open. Bovendien is de opdrachtgever verplicht actief mee te werken, teneinde Creative Open de feitelijke macht over het gehuurde te verschaffen.

7.11.  Het gehuurde mag niet zonder voorafgaande toestemming van Creative Open worden verplaatst naar een andere locatie. Indien het gehuurde verplaatst dient te worden, dan is de opdrachtgever verplicht Creative Open daarvoor in te schakelen. Vooraf wordt aan de opdrachtgever bekend gemaakt de hoogte van de kosten voor het verplaatsen van het gehuurde.

7.12.  De opdrachtgever is vanaf het moment dat het gehuurde aan hem ter beschikking is gesteld aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van het gehuurde.

7.13.  Het is de opdrachtgever nimmer toegestaan om enige reparatie aan het gehuurde uit te voeren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming van Creative Open.

7.14.  Bij schade aan of verlies van het gehuurde is de opdrachtgever verplicht Creative Open hier zo spoedig mogelijk over in te lichten. Na deze melding wordt het gehuurde voor rekening van de opdrachtgever door Creative Open gerepareerd of vervangen. Indien er sprake is van normale slijtage aan het gehuurde, dan worden de kosten voor de reparatie of vervanging niet aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

7.15.  De opdrachtgever dient alle maatregelen te nemen die het doel hebben schade aan het gehuurde zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 8. Tarieven

8.1.  Alle bedragen zijn exclusief btw.

8.2.  Voor de opdrachtgever zijnde een consument zijn vermelde bedragen inclusief btw.

8.3.  Vermelde verkoopprijzen zijn exclusief de transsportkosten.

8.4.  Vermelde huurprijzen zijn exclusief de kosten voor het afleveren en ophalen van het gehuurde.

8.5.  In het algemeen kunnen de opgegeven prijzen (zoals genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in de reclame-uitingen) door Creative Open te allen tijde gewijzigd worden.

Artikel 9. Waarborgsom

9.1.  Indien de opdrachtgever een huurovereenkomst met Creative Open aangaat, dan dient de opdrachtgever een waarborgsom aan Creative Open te betalen. De waarborgsom bedraagt de huurprijs van het gehuurde voor 1 maand. Creative Open betaalt deze waarborgsom aan het einde van de huurovereenkomst aan de opdrachtgever terug, indien het gehuurde zonder schade en/of gebreken aan Creative Open ter beschikking wordt gesteld, alle in rekening gebrachte huurprijzen zijn betaald en de opdrachtgever aan al zijn overige verplichtingen heeft voldaan. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

9.2.  Creative Open heeft het recht de kosten voortvloeiend uit reparatie, herstel, vervanging en/of schoonmaak te verrekenen met de door de opdrachtgever betaalde waarborgsom. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade waar Creative Open overeenkomstig deze algemene voorwaarden recht op heeft, dan wordt het meerdere,

vastgesteld door Creative Open, en middels een factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10. Honorarium voor uitvoeren van werkzaamheden

10.1.  De honorering van Creative Open berust in principe op uurtarieven. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen zal op maandelijkse basis worden gefactureerd. Creative Open is verplicht een verantwoording van aan een opdracht gewerkte uren en aan gemaakte kosten bij te houden. Dit overzicht kan, indien gewenst, aan de opdrachtgever ter inzage worden gesteld.

10.2.  Het uurtarief is exclusief noodzakelijk reis-, verblijf- en bureaukosten (zoals portokosten), evenals kosten van derden, welke apart in rekening zullen worden gebracht.

10.3.  Als een ‘fixed price’ overeenkomst is gesloten, wordt op basis van de door de opdrachtgeververstrekte gegevens een schatting gemaakt van het aantal te werken uren, de verwachte einddatum en wordt vervolgens een totale aanneemsom overeengekomen. De aanneemsom is exclusief noodzakelijk reis-, verblijf- en bureaukosten, evenals kosten van derden, welke apart in rekening zullen worden gebracht. In principe zal de opdrachtgever kosten van derden welke worden gemaakt in het kader van de verstrekte opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via Creative Open, dan is deze gerechtigd en voorschot op deze kosten te vragen.

10.4.  Meerwerk wordt afzonderlijk tegen het overeengekomen dan wel gebruikelijke uurtarief in rekening gebracht. Onder meerwerk wordt begrepen alle werkzaamheden die buiten de overeengekomen opdracht vallen.

Artikel 11. Wijzigen van de overeenkomst

11.1.  De opdrachtgever c.q. Creative Open kan na het verstrekken c.q. aanvaarden van de opdracht wijzigingen aanbrengen in de uitvoering van de opdracht, mits deze tijdig aan de wederpartij ter kennis worden gebracht. De extra – in verband met de wijziging – te maken uren en kosten zullen volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht tegen het overeengekomen dan wel gebruikelijke uurtarief van Creative Open, ongeacht of er sprake isvan een ‘fixed price’ overeenkomst.

11.2.  Mondelinge doorgegeven wijzigingen worden pas doorgevoerd indien deze schriftelijk of per e-mail door Creative Open zijn bevestigd. Indien wijzigingen worden aangebracht in de opdracht zal voor zover noodzakelijk een nieuw contract- of levertijd worden overeengekomen. Artikel 13 van de algemene voorwaarden is onverminderd van toepassing.

Artikel 12. Annulering

12.1.  De opdrachtgever kan de overeenkomst altijd voortijdig opzeggen onder schriftelijk opgaven van redenen aan Creative Open.

12.2.  Voor zover de redenen van opzegging niet is gelegen in wanprestatie van Creative Open, is de opdrachtgever gehouden alle door Creative Open reeds gemaakte kosten te vergoeden aan Creative Open en als Creative Open dat wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Creative Open in de calculatie opgenomen prijzen.

12.3.  Voorts is de opdrachtgever Creative Open een vergoeding wegen omzetderving verschuldigd, als volgt te berekenen:

Voor zover er sprake is van een ‘fixed price’ overeenkomst:

a. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever, meer dan één maand

voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht 10% van het overeengekomen

honorarium;

b. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever, minder dan één maand maar meer dan veertien dagen voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, 75% van het overeengekomen honorarium;

c. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de

opdracht alsmede tot en met veertien dagen voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht, 100% van het overeengekomen honorarium.

12.4.  Creative Open mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikmaken

als ten gevolge van feiten en omstandigheden, die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Creative Open behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

Artikel 13. (Op)levering

13.1.  Indien goederen of het gehuurde bij de opdrachtgever worden afgeleverd, dan wordt met de opdrachtgever een afspraak gemaakt voor de aflevering. De hoogte van de afleveringskosten worden vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.

13.2.  In verband met de invloed van externe factoren zijn de overeengekomen (op)leveringstermijnen onder alle omstandigheden steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

13.3.  In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen (op)levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Creative Open ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 21 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 14. Facturatie

14.1.  Creative Open is bevoegd bij het aanvaarden van de opdracht betaling vooraf, althans zekerheid van betaling te bedingen.

14.2.  Tenzij anders overeengekomen geschiedt de facturering van de aanneemsom bij een ‘fixed price’ overeenkomst als volgt:

a. 50% bij aanvang van de opdracht;

b. 50% bij op/aflevering van de opdracht.

Artikel 15. *Betaling en retentierecht

15.1.  Betaling van facturen dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

15.2.  Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de opdrachtgever een consument is, dan is de opdrachtgever de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever. Bij de opdrachtgever zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met eenminimum van € 100,-. Bij de opdrachtgever zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste €2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsomover de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

15.3.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Creative Open op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

15.4.  Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

15.5.  Totdat de opdrachtgever alle kosten betreffende de opdracht heeft voldaan, heeft Creative Open het recht goederen die zij van de opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden, ongeacht of de goederen van de opdrachtgever betrekking hebben op de opdracht. Het recht tot retentie heeft Creative Open ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement of surseance van betaling wordt verklaard, bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in geval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

15.6.  Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

*Aangevulde betalingsvoorwaarden worden bijgeleverd indien van toepassing.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud voor de opdrachtgever zijnde een bedrijf

16.1.  De geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van Creative Open, totdat alle vorderingen die Creative Open op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

16.2.  Zolang de eigendom van de goederen niet op de opdrachtgever is overgegaan, mag de opdrachtgever de goederen niet:

a. verpanden;

b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;

c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

16.3.  De opdrachtgever is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Creative Open veilig te stellen.

16.4.  Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Creative Open niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Creative Open gerechtigd de goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Creative Open op volledige schadevergoeding.

16.5.  Indien Creative Open gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de opdrachtgever verplicht Creative Open toegang te verlenen tot de locatie waar de goederen van Creative Open zich bevinden.

16.6.  Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de opdrachtgever onmiddellijk Creative Open daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Creative Open.

16.7.  De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Creative Open toekomende rechten onverlet.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en verjaring

17.1.  Creative Open kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 21 van deze algemene voorwaarden;

b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

17.2.  De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Creative Open is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies. De opdrachtgever vrijwaart Creative Open tegen alle aanspraken ter zake.

17.3.  Creative Open is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het door Creative Open (op)geleverde, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

17.4.  De opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van het gehuurde.

17.5.  Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Creative Open (op)geleverde, sluit Creative Open iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

17.6.  Creative Open is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

17.7.  Indien Creative Open aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Creative Open beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Creative Open gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Creative Open beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

17.8.  Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Creative Open vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Creative Open kan aanwenden, met dien verstande dat voor de opdrachtgever zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Artikel 18. Geheimhoudingsplicht

18.1. Tenzij anders is afgesproken met de opdrachtgever, heeft Creative Open een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitvoering van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke informatie.

Artikel 19. Ontbinding en verzuim van de opdrachtgever

19.1.  Indien de uitvoering van de opdracht of de levering van de goederen/diensten onmogelijk is door verzuim van de opdrachtgever, dan is Creative Open bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Ook is Creative Open bevoegd het volledige bedrag van de opdracht (waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor de opdracht bestemde materialen) in rekening te brengen, dan wel (in geval van een opdracht op uurbasis) het volledige geschatte aantal uren, één en ander onverminderd het recht van Creative Open om verdere kosten, vergoeding van schade en interest te vorderen.

19.2.  De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in verzuim te zijn:

a. in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b. bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel van zijn onderneming;

c. bij liquidatie van de onderneming.

19.3.  Creative Open heeft in de gevallen genoemd in artikel 19.2, het recht zonder sommatie en/of rechterlijk tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 20. Klachten

20.1.  Indien de opdrachtgever het geleverde werk niet accepteert, dient Creative Open altijd in staat te worden gesteld om alsnog deugdelijk werk te leveren.

20.2.  Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen veertien dagen na voltooiing van de opdracht, respectievelijk levering van de goederen of diensten. Indien de opdrachtgever een consument is, dan dienen gebreken aan geleverde goederen binnen 2 maanden na de ontdekking van het gebrek aan Creative Open kenbaar te worden gemaakt. Hier bedoelde reclames zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet heeft be- of verwerkt.

20.3.  Klachten over het (op)geleverde worden niet in behandeling genomen indien:

a. de opdrachtgever het (op)geleverde oneigenlijk, onzorgvuldig en ondeskundig heeft gebruikt;

b. door de opdrachtgever en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd;

c. gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, weersinvloeden en ontploffingen;

d. de opdrachtgever de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

20.4.  Indien Creative Open een gebrek aan het (op)geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij kosteloos te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Creative Open de ondeugdelijk bevonden goederen aan haar retourneren. De aansprakelijkheid van Creative Open is te allen tijde beperkt tot hetgeen is opgenomen in artikel 17.

Artikel 21. Overmacht

21.1. Onder overmacht wordt verstaan: weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden; overheidsmaatregelen; inbraak; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; storing in de stroomvoorziening; internetstoring; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Creative Open door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Creative Open of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Creative Open of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; ziekte, persoonlijke (familie)omstandigheden of overlijden van de natuurlijke persoon die namens Creative Open de overeenkomst uitvoert.

21.2.  Indien Creative Open ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, zal Creative Open naar vermogen voor passende vervanging zorg

dragen. In geval van overlijden zal de overeenkomst worden ontbonden.

21.3.  In geval van enige vorm van overmacht en andere hierboven beschreven voorvallen, zal Creative Open daarvan terstond mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na het ontvangen van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren echter onder de verplichting van Creative Open af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht c.q. het geleverde gedeelte van de goederen en diensten.

Artikel 22. Intellectuele eigendomsrechten

22.1.  Het is Creative Open toegestaan foto’s te maken van het (op)geleverde en deze foto’s tegebruiken voor promotionele doeleinden.

22.2.  Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van de bescheiden komen toe aan Creative Open. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Creative Open, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van de bescheiden voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van de bescheiden, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Creative Open niet gerechtigd de bescheiden ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Zolang de opdrachtgever niet heeft betaald voor de bescheiden, is het de opdrachtgever niet toegestaan een project te realiseren naar de bescheiden die door Creative Open zijn vervaardigd.

22.3.  Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van Creative Open of getoond op de website van Creative Open worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht alsmede daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Creative Open een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc., van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden.

Artikel 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1.  Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Creative Open en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2.  Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Creative Open worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Creative Open gevestigd is. De opdrachtgever zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Creative Open schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.